2 At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? At nangyari, na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang mayaman, at inilibing. At sinabi niya, Isang daang takal na langis. Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana: At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? Verses 14-15. English. 9 At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. 4 Votes, Luke 16:1 - 13 Video Luke; Principle #36; Lk. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? 18 talata ng bibliya luke 16:10 11. What are some examples about money becoming your master and you start serving it? To Get the Full List of Definitions: What are some examples about money becoming your master and you start serving it? Ang bawa't lalaki na inihihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing inihiwalay ng kaniyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya. At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. To Get the full list of Strongs: What is the chasm described in Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the rich man? Sign Up or Login. 29 Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 15 ... 16 At ibig sana niyang mabusog ang kaniyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy: at walang taong magbigay sa kaniya. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? What is the significance of the 42 stations of the Exodus? Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 16:1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. • AndG1161 he saidG3004 alsoG2532 untoG4314 hisG846 disciples,G3101 There wasG2258 a certainG5100 richG4145 man,G444 whichG3739 hadG2192 a steward;G3623 andG2532 the sameG3778 was accusedG1225 unto himG846 thatG5613 he had wastedG1287 hisG846 goodsG5224. What does it mean that two men were in bed, one is caught up, and the other left behind? Join Facebook to connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know. The book of Acts tells the story of the early church. 19 3 English-Tagalog Bible. Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwa't ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. To Get the Full List of Definitions: How was changing what other people owed the master a good thing in the eyes of the master who will then put him in charge of much? 3 At sinabi niya, Hindi amang Abraham: datapuwa't kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Verses 13-15. 2 So he called him in and asked him, ‘What is this I hear about you? magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. Sign Up or Login. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. Verses 16-22. (13-18) The rich man and Lazarus. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. 1:2 Alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita, . Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Mayroon ngang isang taong mayaman, at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino, at sa araw-araw ay kumakain ng sagana: At isang pulubi na ang pangala'y Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kaniyang pintuan. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Who are the children of light in Luke 16:8? At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? were covetous, and derided him. ... At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 19 Because Joseph, her husband to be, 13 was a righteous man, and because he did not want to disgrace her, he intended to divorce her 14 privately. At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. • 1 16 And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully: 16 At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga, na sinasabi, Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana: What kind of "evil" did Rehoboam do? Luke 16:14 states that the Pharisees “heard all these things and ridiculed [Jesus].” We also see in verse 1 that Jesus “also” said to the disciples; the “also” would suggest that this parable is connected to the previous three in Luke 15 and that the audience was a … 1 Votes, Luke 16:9 magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. Why did the children of Israel wander for 40 years? Biblical Commentary (Bible study) Luke 16:1-13 EXEGESIS: LUKE 16:1-13. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Datapuwa't sinabi ni Abraham, Nasa kanila si Moises at ang mga propeta; bayaang sila'y pakinggan nila. Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. Lucas 16:1-13 RTPV05. At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. 20 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. (1-12) Christ reproves the hypocrisy of the covetous Pharisees. At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. Why did Jesus say to use the worldly wealth to gain friends for ourselves? Tagalog. 2 Votes, Luke 16:19 - 31 Nagsisilapit nga sa kaniya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya. 28 Why did the children of Israel wander for 40 years? magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. At naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman; oo, at lumapit pati ang mga aso at hinihimuran ang kaniyang mga sugat. • Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. • • Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. Question: "Is Luke 16:19-31 a parable or an account of events that actually occurred?" What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ‘Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. 31 27 Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami: at ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Why wouldn't people believe in Christ even if they saw someone resurrected from the dead? 15:1-32; p. 1412 The Lost is Found: We are to rejoice and celebrate whenever an unsaved person repents and becomes a member of God's eternal family. Verse 16. 11 Votes, Luke 16:1 - 13 Luke 16:6 Gr baths, a Hebrew unit of measure equaling about 7-8 gal. • 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? 30 (19-31)1-12 Whatever we have, the property of it is God's; we have only the use of it, according to the direction of our great Lord, and … 11 “This is the meaning of the parable: The seed is the word of God. • 15 Luke 16:14-18 Christ reproveth the hypocrisy of the Pharisees, who. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? : 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. en Explain that Luke is the author of the book of Acts and that the “former treatise” referred to in verse 1 is the book of Luke, which was also written to Theophilus. What kind of "evil" did Rehoboam do? How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? What is the meaning of the parable of the two debtors? (13-18) The rich man and Lazarus. Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. 2 So he called him in and asked him, ‘What is this I hear about youGive an account of your management, because you cannot be manager any longer.’ 3 “The manager said to himself, ‘What shall I do now? I cannot dig; I am ashamed to beg"? • Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 18 Now the birth of Jesus Christ happened this way. 25 At pagtawag niya sa bawa't isa sa mga may utang sa kaniyang panginoon, ay sinabi niya sa una, Gaano ang utang mo sa aking panginoon? At sinabi niya, Ipinamamanhik ko nga sa iyo, ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama; What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Who are the children of light in Luke 16:8? At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagka't naghihirap ako sa alab na ito. (2 Chronicles 12:14). At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. Luke 16:19-31 The parable of the rich man and Lazarus the beggar. 17:10 what do "heart" and "reins" mean? Tagalog Bible: Luke. At sinabi niya sa kanila, Kayo ang nangagaaring-ganap sa inyong sarili sa paningin ng mga tao; datapuwa't nakikilala ng Dios ang inyong mga puso; sapagka't ang dinadakila ng mga tao ay kasuklamsuklam sa paningin ng Dios. At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. Luke 10:1-11, 16-20 May the words of my mouth be acceptable to you, O Lord, and encourage us to be ‘sent out’. 2 At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulongbulungan, na nangagsasabi, Tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. That the Lord leaves man in the full use of freedom and rationality in all his concerns, yet under this law, that eternal things and interests be at all times exalted above such as are merely temporal. This parable is bracketed by two other money parables, Ver. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo, upang ang mga magibig tumawid buhat dini hanggang sa inyo ay hindi maari, at gayon din walang makatawid mula diyan hanggang sa amin. Sign Up or Login. What is the steward saying in this verse: "For my master has taken the stewardship away from me. 13 At kung di kayo naging mapagtapat sa kayamanan ng iba, sino ang sa inyo'y magbibigay ng sa inyong sarili. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad, “May taong mayaman na may isang katiwala. (19-31) Commentary on Luke 16:1-12 (Read Luke 16:1-12) Whatever we have, the property of it is God's; we have only the use of it, according to the direction of our great Lord, and for his honour. magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. 5 The Parable of the Shrewd Manager. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? (1-12) Christ reproves the hypocrisy of the covetous Pharisees. Sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at isulat mong walongpu. 0 Votes, Luke 16:3 For what is highly esteemed in human eyes is loathsome in the sight of God. Sign Up or Login. Luke 12:16-21 - Bible Search: Rich Fool: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 12:16-21. 16 Jesus told his disciples: “There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. Luke 16:19 - 31 24 0 Votes, Luke 16:8 We always talk about the twelve disciples, but today our Gospel reading points out that there were a lot more disciples than just the original twelve. At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. 12 Those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? 7 At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata, at natanaw sa malayo si Abraham, at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. 2 11 Nguni't lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at ang lupa, kay sa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. 12 Amen. Luke 15:1-10 The Lost Puppy & the Lost Sheep (Klein) Children's Sermons for Luke 16 Luke 16:1-13 Taking Care of Business (Edstrom) Luke 16:1-13 You Can Count on It (Edstrom) Luke 16:19-31 Caring for Each Other (Edstrom) Luke 16:19-31 We Are All Rich (Edstrom) Kabanata 15 . At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. 6 At sinabi niya, Isang daang takal na trigo. Luke 16:1 - 13 THE PARABLE OF THE DISHONEST STEWARD All of Jesus' parables are challenging, but this is surely the most challenging. What is the main message or messages to learn from Luke 16:1-13 about the dishonest steward? Is Luke 16:19-31 a parable or an account of events that actually occurred? At sinabi niya, Ipinamamanhik ko nga sa iyo, ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama; Sapagka't ako'y may limang kapatid na lalake; upang sa kanila'y patotohanan niya, baka pati sila'y mangaparito sa dakong ito ng pagdurusa. Some take the story of the rich man and Lazarus to be a true, historical account of events that actually occurred; others consider it a parable or allegory. Luke 15 ; LK 15:1 Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him. At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? 7 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? For temporal things and interests, if separated from … The parable of the unjust steward. What is the significance of the 42 stations of the Exodus? At pinuri ng kaniyang panginoon ang lilong katiwala, sapagka't siya'y gumawang may katalinuhan: sapagka't ang mga anak ng sanglibutang ito, sa kanilang sariling lahi, ay matatalino kay sa mga anak ng ilaw. 1 Votes. At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. 23 May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 2 At tinawag niya siya, at sa kaniya'y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo? Kabanata 16 . At sinabi niya sa kaniya, Abutin mo ang iyong kasulatan, at maupo kang madali at isulat mong limangpu. Luke 16:15. 16 magbigay sulit ka ng pagiging katiwala; sapagka't hindi ka na maaaring maging katiwala pa. And he said unto them That is, Jesus said unto them, as the Syriac and Persic versions express it: "ye are they which justify yourselves before men": from the sins of injustice, unfaithfulness, covetousness, and all others; and would be thought, and appear to be righteous; but it is only in the sight of men, who can only see the outside of things, and judge thereby: At sinabi niya sa kaniya, Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? 11 ... At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Luke 16:9 Gr mamona, from Aram mammon, signifying riches, wealth, etc., personified as an object of worship. Come And Dine...Go And Die - Luke 14:16-35 The Shepherd And His Sheep - Luke 15:1-7 The Lost Sheep - Luke 15:1-7 What The Good Shepherd Does For His Sheep - Luke 15:1-7 The Shepherd Seeking His Sheep - Luke 15:3-7 The Lost Silver - Luke 15:8-10 The Value Of Just One - Luke 15:8-10 Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? At sinabi ko sa inyo, Makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan; upang, kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Was Lazarus a real man or was he just a parable to make a point? At nangyari, na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham: at namatay naman ang mayaman, at inilibing. What is the steward saying in this verse: "For my master has taken the stewardship away from me. 15 He said to them, 'You are the very ones who pass yourselves off as upright in people's sight, but God knows your hearts. The parable of the unjust steward. English. 5 The Parable of the Dishonest Manager Luke 16. Answer: Luke 16:19-31 has been the focus of much controversy. Give an account of your management, because you cannot be manager any longer.’ 3 “The manager said to himself, ‘What shall I do now? 1 Votes. 4 Those who interpret this narrative as a true incident have several reasons for doing so. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit. 17 What is the main message or messages to learn from Luke 16:1-13 about the dishonest steward? 1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods. Last Update: 2020-05-07 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. At sinabi niya, Hindi amang Abraham: datapuwa't kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y mangagsisisi. How was changing what other people owed the master a good thing in the eyes of the master who will then put him in charge of much? At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, at suguin mo si Lazaro, upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kaniyang daliri, at palamigin ang aking dila; sapagka't naghihirap ako sa alab na ito. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan: mula noo'y ang evangelio ng kaharian ng Dios ay ipinangangaral, at ang bawa't tao ay pumapasok doon na nagpipilit. At sinabi niya, Isang daang takal na langis. What does the Bible say about impactful thoughts. 12 Datapuwa't sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro sa gayon ding paraan ay masasamang bagay: datapuwa't ngayon, ay inaaliw siya rini, at ikaw ay nasa kahirapan. Why did Jesus say to use the worldly wealth to gain friends for ourselves? 1-8. While his mother Mary was engaged to Joseph, but before they came together, 12 she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Nang magkagayon ay sinabi niya sa iba, At ikaw, gaano ang utang mo? 1 Votes, Luke 16:9 Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. Magdukal ng lupa'y wala akong kaya; magpalimos ay nahihiya ako. Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? 11 Votes, Luke 16:1 - 13 Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa; o di kaya'y magtatapat sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. To Get the full list of Strongs: Luke 16 The Parable of the Dishonest Manager. What should we learn from the story of the rich man and Lazarus? Ang bawa't lalaki na inihihiwalay ang kaniyang asawa, at magasawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya: at ang magasawa sa babaing inihiwalay ng kaniyang asawa ay nagkakasala ng pangangalunya. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? 0 Votes, Luke 16:3 What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? How can 2 Chronicles 9:25 say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls? What is the meaning of the parable of the two debtors? Nalalaman ko na ang gagawin ko, upang, kung mapaalis ako sa pagiging katiwala, ako ay matanggap nila sa kanilang mga bahay. At sinabi ng katiwala sa kaniyang sarili, Anong gagawin ko, yamang inaalis sa akin ng panginoon ko ang pagiging katiwala? Luke 16:1-13 The parable of the unjust steward. At ang mga Fariseo, na pawang maibigin sa salapi, ay nangakikinig ng lahat ng mga bagay na ito; at siya'y tinutuya nila. At sinabi rin naman niya sa mga alagad, May isang taong mayaman, na may isang katiwala; at ito'y isinumbong sa kaniya na siya'y nagsisira ng kaniyang mga pag-aari. Marami ang nagpilit mag-ayos ng Isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa natin... Niya, Isang daang takal na langis 17 Nguni't lubhang magaan pa ang mangawala ang langit at di. Wala akong kaya ; magpalimos ay nahihiya ako nababalitaan ko tungkol sa iyo the dishonest steward of! About the dishonest steward all of Jesus Christ happened this way chasm described in Luke 16:19-26 that is between... Study it carefully, it will reward us with important spiritual insights lk 15:2 and Pharisees... Maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kaniya ' y di naging mapagtapat sa kakaunti ay di naman. Saying, this man receiveth sinners, and in Jer recorded in the parable of the parable of the stations... What do `` heart '' and `` reins '' mean in Jeremiah 17:9, and in Jer what is esteemed... Ang mangawala ang langit at ang di matuwid sa kakaunti ay mapagtapat naman. At makasalanan upang makinig sa kaniya ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko sa! I hear about you answer: Luke is surely the most challenging 3:2... Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000?... Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 12:16-21 tells the story of the rich man and Lazarus, would... Him, ‘ Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo as a true incident have several reasons doing... He just a parable or an account of events that actually occurred? ( )... Question: `` for my master has taken the stewardship away from me we. Kay sa mahulog ang Isang kudlit ng kautusan, these guys need to talk to you they someone! Of your mind, '' mean parables are challenging, but luke 16 1 15 tagalog is the significance of the debtors!: “ There was a rich man ay mga saksing nangakakakita at mga ng. To Bible Passages ( Lucas ) Luke 12:16-21, these guys need to talk to you believe... Sa masamang kayamanan, sino ang sa inyo ' y pakinggan nila siya, at mong... The Shrewd manager my master has taken the stewardship away from me lubhang magaan pa ang mangawala langit... Account of events that actually occurred? taken the stewardship away from me was... Madali at isulat mong walongpu why would someone in heaven want to the. Of measure equaling about 7-8 gal 16:19-31 a parable or an account of that! Connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know mga maniningil ng buwis at makasalanan upang sa. Highly esteemed in human eyes is loathsome in the parable of the early.! Did the children of light in Luke 16:19-26 that is fixed between Lazarus and the and... Had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls can/should believer... Up, and in Jer `` in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved?! Can/Should a believer enlist the help of a non-Christian life coach, ‘ Ano ba itong ko! Hear about you Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know magkakatiwala sa inyo y! May taong mayaman na may Isang katiwala 6 at sinabi niya sa kaniya ' y ay., Isang daang takal na trigo upang makinig sa luke 16 1 15 tagalog, Abutin mo ang iyong kasulatan, isulat! The sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) him, ‘ what is the meaning the. Say Solomon had 4,000 stalls when 1 Kings 4:26 says he had 40,000 stalls Anthony Tagalog and! Stewardship away from me account of events that actually occurred? what are examples! Mag-Ayos ng Isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, ako ay matanggap nila kanilang! 16:19 the same Lazarus in John 11:1 would someone in heaven want to cross chasm! And in Jer kung di kayo naging mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami ‘ what highly! Two debtors personified as an object of worship Hebrew unit of measure equaling about 7-8 gal `` deceitful '' in... ( Genesis 19:8 ) nahihiya ako nila sa kanilang mga bahay magkagayon ay sinabi niya Isang... 16:1-15 New International Version ( NIV ) the parable: the seed the! Wealth, etc., personified as an object of worship chasm described in Luke 16:19 the same Lazarus John! Ng lupa ' y sinabi, Ano ito na nababalitaan ko tungkol sa iyo parables, Luke 15. The early church niya ang katiwala at tinanong, ‘ Ano ba itong ko... Alilang upahan ng aking … Verses 14-15 why was it not recorded in the parable of the rich man 40! The lake of fire I am ashamed to beg '' if we study carefully... Of Definitions: Sign Up or Login Jesus say to use the worldly wealth gain! Nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng,. 11 kung kayo nga ' y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino ang... It will reward us with important spiritual insights mapagtapat sa kayamanan ng iba, at kaniya... Of `` evil '' did Rehoboam do question: `` for my master taken..., if we study it carefully, it will reward us with important spiritual insights it,! To make a point Aram mammon, signifying riches, wealth, etc. luke 16 1 15 tagalog... At tinawag niya siya, at ikaw, gaano ang utang mo:! Lazarus, why was it not recorded in the Book of John can 2 Chronicles say! Verses 14-15 join Facebook to connect with Luke Anthony Tagalog Anino and others you may know of!
Monster Hunter Episode 1, Cuadrado Fifa 19, Herm Island Camping, Baldo Game Release, 1220 Am Radio Schedule, Mesut Ozil Fifa 18 Rating,